Welkom
over ons
Opleidingen
overzicht opleidingen
Projecten
overzicht projecten
Detacheren
expertise inhuren?
Contact
contact informatie
Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GET ON ICT - Traing & Opleidingen


 1. Algemeen.
  • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GET ON ICT - Traing & Opleidingen, op alle met GET ON ICT - Traing & Opleidingen gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
  • 1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van client wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • 1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voor waarden en/of de overeenkomsten zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door GET ON ICT - Traing & Opleidingen schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Offertes.
  • 2.1 Offertes en/of prijsopgaven binden GET ON ICT - Traing & Opleidingen niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
  • 2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover GET ON ICT - Traing & Opleidingen conform het in artikel 3.4 bepaalde opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.
  • 2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend.
 3. Aanmeldingen voor opleiding, totstandkoming (overige) overeenkomsten.
  • 3.1 Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte.
  • 3.2 De aanmelding voor een opleiding dient door GET ON ICT - Traing & Opleidingen minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij anders bepaald.
  • 3.3 Voor aanmeldingen voor opleidingen op basis van openinschrijving of voor opleidingen op basis van Individuele Groeps Cursus, gelden afwijkende voorwaarden. (zie artikel 13).
  • 3.4 Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover GET ON ICT - Traing & Opleidingen een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding ) schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Annulering.
  • 4.1 Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursus bedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd of indien de cursist niet verschijnt is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
  • 4.2 Indien een client binnen 15 tot 5 werkdagen voor aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en GET ON ICT - Traing & Opleidingen met deze verschuiving instemt, dan is 25%* van de cursusprijs verschuldigd, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is.(NB: de regeling vervat in dit artikel 4.2 is helaas niet mogelijk voor groepstrainingen.)
  • 4.3 Indien een training binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 100% van de cursusprijs verschuldigd.
  • 4.4 Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.
  • 4.5 Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van GET ON ICT - Traing & Opleidingen.
  • 4.6 Indien een training door een partner van GET ON ICT - Traing & Opleidingen wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.
 5. Prijzen.
  • 5.1 Voor alle door GET ON ICT - Traing & Opleidingen aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van GET ON ICT - Traing & Opleidingen. Alle prijzen voor GET ON ICT - Traing & Opleidingen zijn excl. 19% BTW.
  • 5.2 Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst wijzigen plaats dienen te vinden, dan behoudt GET ON ICT - Traing & Opleidingen zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft client het recht de overeenkomst te ontbinden).
  • 5.3 GET ON ICT - Traing & Opleidingen is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar de afgesproken en bevestigde tarieven in de overeenkomsten te verhogen conform de landelijk indexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek, welke wordt vermeld in de staatscourant.
 6. Examengarantie.
  • 6.1 Definitie: Client kan gratis herkansen tot het examen is gehaald. Deze actie geldt niet samen met andere aanbiedingen en alleen indien het specifiek bij de betreffende training vermeld staat. Client is verplicht de training opnieuw bij te wonen indien de docent dit wenselijk acht. De deelnemer kan eenmaal gratis herkansen, tenzij anders vermeldt.
 7. Betaling.
  • 7.1 Client dient de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor aanvang van de training aan GET ON ICT - Traing & Opleidingen te worden voldaan. Alle aan Client in rekening gebrachte bedragen moeten zonder kortingen of inhoudingen worden voldaan. Client is niet bevoegd tot verrekening. Client heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens GET ON ICT Opleidingen op te schorten. Examengelden dienen voor het examen te zijn voldaan.
  • 7.2 Door enkel het verstrijken van een betalingstermijn is client in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van GET ON ICT - Traing & Opleidingen op client onmiddellijk opeisbaar.
  • 7.3 Client is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
  • 7.4 Indien client jegens GET ON ICT - Traing & Opleidingen in verzuim is, is hij verplicht GET ON ICT - Traing & Opleidingen buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door client te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedrage tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 115,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzet belasting. Ieder bedrag dat van client wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
  • 7.5 Client verplicht zich op eerste verzoek van GET ON ICT - Traing & Opleidingen medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.
 8. Garantie.
  • 8.1 GET ON ICT - Traing & Opleidingen staat er voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering of binnen 8 werkdagen na beeindiging van de training of dienst aan GET ON ICT - Traing & Opleidingen te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleiding en/of overige dienst niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal GET ON ICT - Traing & Opleidingen deze opnieuw en/of diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is GET ON ICT - Traing & Opleidingen ter zake van haar verplichting jegens client volledig gekweten en tot geen verdere (schade-) vergoeding gehouden.
 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
  • 9.1 GET ON ICT - Traing & Opleidingen is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die client of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mochten lijden. Hieronder mede begrepen bedrijfsschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van GET ON ICT - Traing & Opleidingen beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
  • 9.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van GET ON ICT - Traing & Opleidingen op grond van Titel 3 afdeling 3 boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid). GET ON ICT - Traing & Opleidingen zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van GET ON ICT - Traing & Opleidingen of haar leidinggevend personeel.
  • 9.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GET ON ICT - Traing & Opleidingen of haar leidinggevend personeel zal client GET ON ICT - Traing & Opleidingen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleiding en/of overige diensten en zal hij GET ON ICT - Traing & Opleidingen alle schade vergoeden die GET ON ICT - Traing & Opleidingen lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 10. Intellectueel eigendom.
  • 10.1 Client krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij GET ON ICT - Traing & Opleidingen dan wel bij anderen berusten.
  • 10.2 GET ON ICT - Traing & Opleidingen verklaart dat wanneer naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten, zij zo nodig de desbetreffende opleiding en overige diensten kan vervangen en wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van GET ON ICT Opleidingen kan worden verlangd.
  • 10.3 Client zal GET ON ICT - Traing & Opleidingen onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is GET ON ICT - Traing & Opleidingen bevoegd daartegen mede namens client verweer te voeren of tegen derde rechtsmaatregelen te treffen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal client GET ON ICT - Traing & Opleidingen zijn optimale medewerking verlenen.
 11. Verzuim en ontbinding.
  • 11.1 Bij verzuim van client of in een van de artikelen 10.2 genoemde gevallen is GET ON ICT - Traing & Opleidingen bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
  • 11.2 In geval van (voorlopige) sursťance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) client, zullen alle overeenkomsten van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij GET ON ICT - Traing & Opleidingen binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
  • 11.3 Het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van GET ON ICT - Traing & Opleidingen op grond van de wet en de overeenkomst.
  • 11.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van GET ON ICT - Traing & Opleidingen op client uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van GET ON ICT - Traing & Opleidingen op client onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is GET ON ICT - Traing & Opleidingen gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen GET ON ICT - Traing & Opleidingen en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van client te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Client is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde GET ON ICT - Traing & Opleidingen in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren).
 12. Overmacht.
  • 12.1 Indien GET ON ICT - Traing & Opleidingen door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens client kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. GET ON ICT - Traing & Opleidingen zal client zo spoedig mogelijke in kennis stellen van de overmachttoestand.
  • 12.2 Duurt de overmachttoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
  • 12.3 Ingeval van overmacht heeft client geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als GET ON ICT - Traing & Opleidingen als gevolg van deze overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • 12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GET ON ICT - Traing & Opleidingen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens client geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GET ON ICT - Traing & Opleidingen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijd van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, terrorisme, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere problemen bij de productie bij GET ON ICT - Traing & Opleidingen of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij GET ON ICT - Traing & Opleidingen als op locatie waar de opleiding plaatsvindt.
 13. Ziekte van docent.
  • 13.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal GET ON ICT - Traing & Opleidingen indien mogelijk binnen 72 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
  • 13.2 Indien vervang binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal zij client hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 12 van toepassing.
  • 13.3 Indien GET ON ICT - Traing & Opleidingen binnen 72 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 12 niet van toepassing en kan client geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van overeengekomen vergoeding.
 14. Specifieke bepalingen voor: Open-inschrijvingen, Individuele Groeps trainingen en het openbreken van opleidingstrajecten.
  • 14.1 Aanmeldingen dienen te geschieden per ingevuld en ondertekend aanmeldingformulier.
  • 14.2 De aanmelding wordt door GET ON ICT - Traing & Opleidingen op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien en voor zover GET ON ICT - Traing & Opleidingen deelname van client schriftelijk bevestigt, komt een overeenkomst tot stand.
  • 14.3 Bij open-inschrijvingen behoudt GET ON ICT - Traing & Opleidingen zich het recht voor om na het sluiten van de overeenkomst de tijden, datum en/of locatie te wijzigen. Na wijziging van tijden, datum en/of locatie heeft client het recht zijn deelname alsnog binnen 4 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
  • 14.4 Wanneer client besluit om een afgesloten overeenkomst (opleidingstrajecten) open te breken, dan zullen de meer kosten van deze handeling voor rekening zijn van client. Meer kosten kunnen bestaan uit: ander opleidingsmateriaal, meer opleidingsdagen e.d. Deze kosten kunnen zonder het opstellen van een nieuwe overeenkomst worden door berekend.
  • 14.5 Betalingen dient in alle gevallen (dus los van de factuurdatum) te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de opleiding en zijn vanaf die datum direct opeisbaar.
 15. Toepasselijk recht en rechtskeuze.
  • 15.1 Op deze voorwaarden, almede op de overeenkomst, is Nederlands Recht van toepassing.
  • 15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
  • 15.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat GET ON ICT - Traing & Opleidingen het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen client aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vordering kennis te nemen.

Op navraag wordt u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.
Alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden komen met deze nieuwe uitgave te vervallen, hieraan kunnen geen rechten meer worden ontleend.

 
 
© 2014   GET ON ICT    Voorwaarden
Follow GET ON ICT on Twitter   Follow GET ON ICT on Twitter   Follow GET ON ICT on Facebook   Follow GET ON ICT on LinkedIn   Mail GET ON ICT
026-3618779